Q Chapter 15

E h Jiu Huai

'Nine Regrets'
Wang Bao

E h C ij j @ ] C h ] C } v C
S g C ~ M C ] C Ū } C C Ħ
l C C e p C D @ T B C C l ] C G
@ E h H t C v x C v C _ g C


039 J Kuang ji
'Release from Worldly Contrivings'

B C N } x a C

E ` ] G C @ @ C L q C

W C U C R Z C

E C a c C

[ C n C

C [ q C

_ e n C C

E C y v v C

\ D C b ^ C

e C g C

{ C h C


040 q Tong lu
'A Road to Beyond'

a C E C

L T Z C h w @ C

K ] C i P y C

h u C b v B C

H X C q C G C

n C H W C

o C i C

_ u C n ^ C

C C J C C

X C A e n C

j C E C z N C

D q C B C

L [ E C C

I C d R C

C N C

B e P C D E C

a v C D p C

~ P E C ̰ C


041 M T Wei jun
'Dangerous Height'

L e m C E d { C

` r C S ^ C

a j u C N h m C C

| g Q C E o C

C P y C

@ T C E ů C

C y y C

U C e e C [ B C

d _ E C n w o D C

t s C ^ C

B E W C i P C

C E ̦ ̦ C


042 L @ Zhao shi
'A Light on the World'

@ T C H g k u C

s C ^ W C

ŧ ^ { C n C

n C B z T C

l e C P H E C

y P Y B C i z W C V C

[ { C E w [ ~ C

h u X C E ů C C

D k L q C ť Z j C

~ [ P s C z ^ ^ L C

E } C C

C O L } C

W C E r J C

E { X C i P C

U C @ H C T C

y C d E Z F C


043 L Zun jia
'Honouring the Good'

u K C C C

E d C e n q C

C i N C

j C h D o C

E B C } l I C

B E C h C

a K K C y h u C

] U y C F ` W W C

s C W u C

Z C \ C

D E C ~ H L C

X q C e C

e B } C E w Y C

U C h } C

s B C ] L C


044 W ^ Xu ying
'Stored Blossoms'

C C

L C f m C

k C F C C

[ { C C

s C G [ d C

{ W L v C U L C

E c C M O n W C

^ ^ C j C

N o C y y C

ĭ C g L C

h N s C [ h T C


045 Si zhong
'Thoughts on Loyalty Bent'

n E F C C R k q L C

d C n C C

s K \ ` C P n C

P E G X C [ [ C

r Z _ C ^ C

s J C ^ C

s z C C

Z B C P ^ n a C

n \ C p C

w u Ŀ C ҽ ³ C

u C o b C

U e C i [ C

@ C { C


046 Tao yong
'Raising Barriers'

H H @ C E k C

U T C N l C

r K s s l C i i C

[ t E E C l l W E C

B C I C C

E C @ v C

D Q k u C r E N i i C

^ D u n ] C D E C

V U C L U C

C _ C

B { C ŵ g _ _ C

s L C I C

N R C D E b C

ŧ C S C

d E { g C @ C


047 L Zhu zhao
'Quenching the Light'

d v _ C R C

V C n _ C

t i _ C H M C

n M y s C y C

k C Y C

j A r C L h C

B C Q d F C

C L v C

i | C C

k } C C D C

B J L C W C

C R C d q C

F g C u M C

E p T C E v _ [ C

U @ U C a ù C

N u C y b C

C } C

U g C © C

@ C | C

o C t C

L C E Y C

@ C


RETURN TO TOC