卷 第 二 Chapter Two

九 歌 Jiu Ge

'Nine Songs'九 歌 者 。 屈 原 之 作 也 。 昔 楚 國 南 郢 之 邑 。 沅 湘 之 間 。 其 俗 信 鬼 而
好 祠 。 其 祠 必 作 歌 樂 鼓 舞 以 樂 諸 神 。 屈 原 放 逐 。 竄 伏 其 域 。 懷 憂 苦 毒
﹐ 愁 思 沸 鬱 。 出 見 俗 人 祭 祀 之 禮 。 歌 舞 之 樂 。 其 詞 鄙 陋 。 因 為 作 九 歌
之 曲 。 上 陳 事 神 之 敬 。 下 見 已 之 冤 結 。 託 之 以 風 諫 。 故 其 文 意 不 同 。
章 句 雜 錯 。 而 廣 異 義 焉 。


002 東 皇 太 一 Dong huang tai yi
'The Great Unity, God of the Eastern Sky'

吉 日 兮 辰 良 。 穆 將 愉 兮 上 皇 。

撫 長 劍 兮 玉 珥 。 璆 鏘 鳴 兮 琳 琅 。

瑤 席 兮 玉 瑱 。 盍 將 把 兮 瓊 芳 。

蕙 肴 蒸 兮 蘭 藉 。 奠 桂 酒 兮 椒 漿 。

揚 枹 兮 拊 鼓 。 疏 緩 節 兮 安 歌 。

陳 竽 瑟 兮 浩 倡 。 靈 偃 蹇 兮 姣 服 。

芳 菲 菲 兮 滿 堂 。 五 音 紛 兮 繁 會 。

君 欣 欣 兮 樂 康 。


003 雲 中 君 Yun-zhong jun
'The Lord within the Clouds'

浴 蘭 湯 兮 沐 芳 。 華 采 衣 兮 若 英 。

靈 連 蜷 兮 既 留 。 爛 昭 昭 兮 未 央 。

蹇 將 憺 兮 壽 宮 。 與 日 月 兮 齊 光 。

龍 駕 兮 帝 服 。 聊 翱 遊 兮 周 章 。

靈 皇 皇 兮 既 降 。 猋 遠 舉 兮 雲 中 。

覽 冀 州 兮 有 餘 。 橫 四 海 兮 焉 窮 。

思 夫 君 兮 太 息 。 極 勞 心 兮 忡 忡 。


004 湘 君 Xiang jun
'The Goddess of the Xiang'

君 不 行 兮 夷 猶 。 蹇 誰 留 兮 中 洲 。

美 要 眇 兮 宜 修 。 沛 吾 乘 兮 桂 舟 。

令 沅 湘 兮 無 波 。 使 江 水 兮 安 流 。

望 夫 君 兮 未 來 。 吹 參 差 兮 誰 思 。

駕 飛 龍 兮 北 征 。 邅 吾 道 兮 洞 庭 。

薜 荔 柏 兮 蕙 綢 。 蓀 橈 兮 蘭 旌 。

望 涔 陽 兮 極 浦 。 橫 大 江 兮 揚 靈 。

揚 靈 兮 未 極 。 女 嬋 媛 兮 為 余 太 息 。

橫 流 涕 兮 潺 湲 。 隱 思 君 兮 陫 側 。

桂 櫂 兮 蘭 枻 。 斲 冰 兮 積 雪 。

采 薜 荔 兮 水 中 。 搴 芙 蓉 兮 木 末 。

心 不 同 兮 媒 勞 。 恩 不 甚 兮 輕 絕 。

石 瀨 兮 淺 淺 。 飛 龍 兮 翩 翩 。

交 不 忠 兮 怨 長 。 期 不 信 兮 告 余 以 不 閒 。

晁 騁 騖 兮 江 皋 。 夕 弭 節 兮 北 渚 。

鳥 次 兮 屋 上 。 水 周 兮 堂 下 。

捐 余 玦 兮 江 中 。 遺 余 佩 兮 醴 浦 。

采 芳 洲 兮 杜 若 。 將 以 遺 兮 下 女 。

時 不 可 兮 再 得 。 聊 逍 遙 兮 容 與 。


005 湘 夫 人 Xiang fu-ren
The Lady of the Xiang

帝 子 降 兮 北 渚 。 目 眇 眇 兮 愁 予 。

嫋 嫋 兮 秋 風 。 洞 庭 波 兮 木 葉 下 。

白 薠 兮 騁 望 。 與 佳 期 兮 夕 張 。

鳥 萃 兮 蘋 中 。 罾 何 為 兮 木 上 。

沅 有 茞 兮 醴 有 蘭 。 思 公 子 兮 未 敢 言 。

荒 忽 兮 遠 望 。 觀 流 水 兮 潺 湲 。

麋 何 食 兮 庭 中 。 蛟 何 為 兮 水 裔 。

朝 馳 余 馬 兮 江 皋 。 夕 濟 兮 西 澨 。

聞 佳 人 兮 召 予 。 將 騰 駕 兮 偕 逝 。

築 室 兮 水 中 。 葺 之 兮 荷 蓋 。

蓀 壁 兮 紫 壇 。 播 芳 椒 兮 成 堂 。

桂 棟 兮 蘭 橑 。 辛 夷 楣 兮 葯 房 。

罔 薜 荔 兮 為 帷 。 擗 蕙 櫋 兮 既 張 。

白 玉 兮 為 鎮 。 疏 石 蘭 兮 為 芳 。

芷 葺 兮 荷 屋 。 繚 之 兮 杜 衡 。

合 百 草 兮 實 庭 。 建 芳 馨 兮 廡 門 。

九 嶷 繽 兮 並 迎 。 靈 之 來 兮 如 雲 。

捐 余 袂 兮 江 中 。 遺 余 褋 兮 醴 浦 。

搴 汀 洲 兮 杜 若 。 將 以 遺 兮 遠 者 。

時 不 可 兮 驟 得 。 聊 逍 遙 兮 容 與 。


006 大 司 命 Da si ming
'The Great Master of Fate'

廣 開 兮 天 門 。 紛 吾 乘 兮 玄 雲 。

令 飄 風 兮 先 驅 。 使 涷 雨 兮 灑 塵 。

君 迴 翔 兮 以 下 。 踰 空 桑 兮 從 女 。

紛 總 總 兮 九 州 。 何 壽 夭 兮 在 予 。

高 飛 兮 安 翔 。 乘 清 氣 兮 御 陰 陽 。

吾 與 君 兮 齋 速 。 導 帝 之 兮 九 坑 。

靈 衣 兮 被 被 。 玉 佩 兮 陸 離 。

壹 陰 兮 壹 陽 。 眾 莫 知 兮 余 所 為 。

折 疏 麻 兮 瑤 華 。 將 以 遺 兮 離 居 。

老 冉 冉 兮 既 極 。 不 寖 近 兮 愈 疏 。

乘 龍 兮 轔 轔 。 高 駝 兮 沖 天 。

結 桂 枝 兮 延 佇 。 羌 愈 思 兮 愁 人 。

愁 人 兮 奈 何 。 願 若 今 兮 無 虧 。

固 人 命 兮 有 當 。 孰 離 合 兮 可 為 。


007 少 司 命 Shao si ming
'The Lesser Master of Fate'

秋 蘭 兮 麋 蕪 。 羅 生 兮 堂 下 。

綠 葉 兮 素 枝 。 芳 菲 菲 兮 襲 予 。

夫 人 自 有 兮 美 子 。 蓀 何 以 兮 愁 苦 。

秋 蘭 兮 青 青 。 綠 葉 兮 紫 莖 。

滿 堂 兮 美 人 。 忽 獨 與 余 兮 目 成 。

入 不 言 兮 出 不 辭 。 乘 回 風 兮 載 雲 旗 。

悲 莫 悲 兮 生 別 離 。 樂 莫 樂 兮 新 相 知 。

荷 衣 兮 蕙 帶 。 儵 而 來 兮 忽 而 逝 。

夕 宿 兮 帝 郊 。 君 誰 須 兮 雲 之 際 。

與 女 遊 兮 九 河 。 衝 風 至 兮 水 揚 波 。

與 女 沐 兮 咸 池 。 晞 女 髮 兮 陽 之 阿 。

望 美 人 兮 未 來 。 臨 風 怳 兮 浩 歌 。

孔 蓋 兮 翠 旍 。 登 九 天 兮 撫 慧 星 。

竦 長 劍 兮 擁 幼 艾 。 蓀 獨 宜 兮 為 民 正 。


008 東 君 Dong jun
'The Lord of the East'

暾 將 出 兮 東 方 。 照 吾 檻 兮 扶 桑 。

撫 余 馬 兮 安 驅 。 夜 皎 皎 兮 既 明 。

駕 龍 輈 兮 乘 雷 。 載 雲 旗 兮 委 蛇 。

長 太 息 兮 將 上 。 心 低 佪 兮 顧 懷 。

羌 聲 色 兮 娛 人 。 觀 者 憺 兮 忘 歸 。

緪 瑟 兮 交 鼓 。 簫 鍾 兮 瑤 虡 。

鳴 箎 兮 吹 竽 。 思 靈 保 兮 賢 姱 。

翾 飛 兮 翠 曾 。 展 詩 兮 會 舜 。

應 律 兮 合 節 。 靈 之 來 兮 蔽 日 。

青 雲 衣 兮 白 霓 裳 。 舉 長 夭 兮 射 天 狼 。

操 余 弧 兮 反 淪 降 。 援 北 斗 兮 酌 桂 漿 。

撰 余 轡 兮 高 駝 翔 。 杳 冥 冥 兮 以 東 行 。


009 河 伯 He bo
'The River Earl'

與 女 遊 兮 九 河 。 衝 風 起 兮 橫 波 。

乘 水 車 兮 荷 蓋 。 駕 兩 龍 兮 驂 螭 。

登 崑 崙 兮 四 望 。 心 飛 揚 兮 浩 蕩 。

日 將 暮 兮 悵 望 歸 。 惟 極 浦 兮 寤 懷 。

魚 鱗 屋 兮 龍 堂 。 紫 貝 闕 兮 朱 宮 。

靈 何 為 兮 水 中 。 乘 白 黿 兮 逐 文 魚 。

與 女 遊 兮 河 之 渚 。 流 澌 紛 兮 將 來 下 。

子 交 手 兮 東 行 。 送 美 人 兮 南 浦 。

波 滔 滔 兮 來 迎 。 魚 鄰 鄰 兮 媵 予 。


010 山 鬼 Shan gui
'The Mountain Spirit'

若 有 人 兮 山 之 阿 。 被 薜 荔 兮 帶 女 羅 。

既 含 睇 兮 又 宜 笑 。 子 慕 予 兮 善 窈 窕 。

乘 赤 豹 兮 從 文 狸 。 辛 夷 車 兮 結 桂 旗 。

被 石 蘭 兮 帶 杜 衡 。 折 芳 馨 兮 遺 所 思 。

余 處 篁 幽 兮 。 終 不 見 天 。

路 險 難 兮 獨 後 來 。 表 獨 立 兮 山 之 上 。

雲 容 容 兮 而 在 下 。 杳 冥 冥 兮 羌 晝 晦 。

東 風 飄 兮 神 靈 雨 。 留 靈 脩 兮 憺 忘 歸 。

歲 既 宴 兮 孰 華 予 。 采 三 秀 兮 於 山 間 。

石 磊 磊 兮 葛 蔓 蔓 。 怨 公 子 兮 悵 忘 歸 。

君 思 我 兮 不 得 閒 。 山 中 人 兮 芳 杜 若 。

飲 石 泉 兮 蔭 松 柏 。 君 思 我 兮 然 疑 作 。

雷 填 填 兮 雨 冥 冥 。 猿 啾 啾 兮 又 夜 鳴 。

風 颯 颯 兮 木 蕭 蕭 。 思 公 子 兮 徒 離 憂 。


011 國 殤 Guo shang
'Hymn to the Fallen'

操 吳 戈 兮 被 犀 甲 。 車 錯 轂 兮 短 兵 接 。

旌 蔽 日 兮 敵 若 雲 。 矢 交 墜 兮 士 爭 先 。

淩 余 陣 兮 躐 余 行 。 左 驂 殪 兮 右 刃 傷 。

霾 兩 輪 兮 縶 四 馬 。 援 玉 枹 兮 擊 鳴 鼓 。

天 時 墜 兮 威 靈 怒 。 嚴 殺 盡 兮 棄 原 野 。

出 不 入 兮 往 不 反 。 平 原 忽 兮 路 超 遠 。

帶 長 劍 兮 挾 秦 弓 。 首 身 離 兮 心 不 懲 。

誠 既 勇 兮 又 以 武 。 終 強 兮 不 可 淩 。

身 既 死 兮 神 以 靈 。 子 魂 魄 兮 為 鬼 雄 。


012 禮 魂 Li hun
'Honouring the Dead'

成 禮 兮 會 鼓 。 傳 芭 兮 代 舞 。

姱 女 倡 兮 容 與 。 春 蘭 兮 秋 菊 。

長 無 絕 兮 終 古 。


RETURN TO TOC